Privacy Policy

Privacy Policy U.G.C. De Pan Deel I

Algemeen

De Utrechtse Golfclub ‘De Pan’, (hierna U.G.C. ‘De Pan’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. U.G.C. ‘De Pan’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Een deel van deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy deel I, die van leden en donateurs in deel II;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • De persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel, of de wet vereist;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als U.G.C. ‘De Pan’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens leden en donateurs

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van leden van U.G.C. ‘De Pan’ vindt u op het leden deel van de website achter de login onder “De Club > Documenten > Vereniging > Privacy Policy deel II voor leden en donateurs".

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiele) klanten, leveranciers en greenfee spelers

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en greenfee spelers worden door U.G.C. ‘De Pan’ verwerkt voor de volgende doelstellingen: 

 • Het uitvoering geven aan een overeenkomst tussen beide partijen, of het geven van een opdracht/verwerken van een offerte;
 • Financiële/Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het registreren van uw boeking/tee-time reservering.

De Grondslag (volgens de AVG) voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • De uitgebrachte offerte en/of overeengekomen opdracht/contract;
 • De telefonische/e-mail boeking/tee-time reservering of afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.G.C. ‘De Pan’ partijen de volgende persoonsgegevens vragen:

Commerciële partijen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam/voorletter(s) contactpersoon;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam contactpersoon;
 • Aanhef;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) adres;
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door U.G.C. ‘De Pan’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na afloop daarvan. Daarna alleen de noodzakelijke gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Greenfee spelers en geïntroduceerde spelers:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • NGF nummer (de caddiemaster zal op de dag van spelen naar uw NGF kaart vragen).

Uw persoonsgegevens worden door U.G.C. ‘De Pan’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • van maximaal 1 jaar eventueel uw telefoonnummer en email(adres);
 • van het lopende kalenderjaar het aantal keren dat u geïntroduceerd bent;
 • vanaf het moment van boeken/spelen wordt uw naam en NGF nummer ingevoerd en bewaard in het programma E-golf4U.

Verwerking van persoonsgegevens van Pan Partners of sponsoren

Persoonsgegevens van Pan Partners of sponsoren worden door U.G.C. ‘De Pan’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten/overeenkomsten;
 • Het bijhouden van de (financiële) administratie.

Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Partnership overeenkomst of sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.G.C. ‘De Pan’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam/voorletter(s) contactpersoon;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam contactpersoon;
 • Aanhef;
 • (zakelijk) Telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • Zakelijk adres;
 • Factuuradres;
 • Logo.

Uw persoonsgegevens worden door U.G.C. ‘De Pan’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van de overeenkomst als Pan Partner of sponsor en tot 1 jaar daarna.
 • Na deze periode worden alleen die persoonsgegevens bewaard die nodig zijn voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en/of de verwerking van de gegevens.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van drukwerk, het verzenden van relevante informatie en schriftelijke uitnodigingen.

Bij doorgifte van persoonsgegevens aan partijen die deze voor ons verwerken sluiten wij een Verwerkersovereenkomst af. Hierin maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens U.G.C. ‘De Pan’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Foto’s, films en geluidsopnames

U.G.C. ‘De Pan’ hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames:

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.
 • Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites

De website van U.G.C. ‘De Pan’ kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door U.G.C. ‘De Pan’. Andere websites/organisaties kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Golfclub raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacy Policy van die website/organisatie te raadplegen.

Wijziging van het Privacy Policy

U.G.C. ‘De Pan’ past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy Policy worden opgenomen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.